informacje dotyczące plików cookies
information on cookie files on the website
informationen über Cookies auf der Website
 

 

 

Strona zawiera pliki cookies. Uwaga! Korzystanie z tej witryny bez zmiany domyśœlnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Poniżej więcej informacji ...

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywnoœść użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyœświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie skryptu oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jaki rodzaj plików "cookie" używamy i w jaki sposób są wykorzystywane?
Cookies przechowują informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyœświetlana jest strona, wyłączenie ich spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach (jeśœli taka strona jest wyœświetlana na kilku językach). Cookies zapisują również dane statystyczne o odwiedzinach oraz PHPSESSID.
Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id o użytkowniku jeœśli istnieje możliwoœć zalogowania. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.
Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów strony internetowej (np. Google, Facebook, Allegro, Stat24, Youtube itp)  podlegają ich własnej polityce prywatnoœci.

Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyœlnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądźŸ informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwoœci i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). UWAGA! Ograniczenie stosowania plików „"cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalnoœści dostępne na stronie internetowej.
 
 

information on cookie files on the website

 
 

The website contains cookie files. Note! Using this website without changing default settings of your browser means that they will be put in your final device. Remember that you can always change the settings. More information below...

What are "cookie" files?
"Cookie" files are small text files recording activity of users online. They facilitate moving around the website and undertaking various activities because they recognize the device of the User and display the website fitting their individual preferences. Switching them off may result in incorrect functioning of the script and lack of access to some functions.

What kind of "cookie" files do we use and how are they used?
Cookie files store information on language chosen by users in which the website is displayed, switching them off will make it impossible to browse the website in various languages (if this website is displayed in several languages). Cookies also save statistical data on the number of visits and PHPSESSID. External cookie files used by possible partners of the website (e.g. Google, Facebook, Allegro, Stat24, Youtube etc.) are subject to their own Privacy Policy.

Removal of "cookie" files.
Normally software used for browsing websites accepts placing "cookie" files on final device by default. The settings may be changed in such a way that they block automatic operation of "cookie" files in settings of the web browser or inform about every event of sending to the user device. Detailed information on possibilities and methods of using "cookie" files is available in software settings (of the web browser). NOTE! Limitation in the use of "cookie" files may affect some functionalities available on the website.

 
 

informationen über Cookies auf der Website

 
 

Diese Website enthält Cookies. Achtung! Die Nutzung unserer Website ohne Ihre Browsereinstellungen zu ändern bedeutet, dass die Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Denken Sie daran, dass Sie immer diese Einstellungen ändern können. Darunter mehr Informationen...

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, in denen die Benutzeraktivität aufgezeichnet wird. Sie erleichtern das Navigieren auf der Website und das Nutzen ihre Features, da sie das Gerät des Nutzers erkennen und die Website angepasst an seine individuellen Präferenzen anzeigen. Die Deaktivierung von Cookies kann eine fehlerhafte Ausführung des Skripts und eine Sperrung des Zugangs zu bestimmten Funktionen verursachen.

Welche Art von Cookies verwenden wir und wie sie genutzt werden?
Cookies speichern Informationen über die vom Benutzer ausgewählten Sprache, in der die Seite angezeigt wird, wenn sie deaktiviert werden, dann kann die Website nicht in verschiedenen Sprachen angezeigt werden (falls eine mehrsprachige Version vorhanden). In Cookies werden auch Statistiken über die Besuche und PHPSESSID gespeichert.
Externe Cookies, die von eventuellen Partnern der Webseite (z.B. Google, Facebook, Allegro, Stat24, Youtube etc.) eingesetzt werden, unterliegen den eigenen Datenschutzrichtlinien dieser Partner.


Löschen von Cookies
Die Software zum Anzeigen von Webseiten erlaubt in der Standardeinstellung die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät. Diese Einstellungen können so geändert werden, dass die automatische Behandlung von Cookies in den Einstellungen des Web-Browsers blockiert wird oder der Benutzer immer über die Übertragung von Cookies auf sein Endgerät informiert wird. Detaillierte Informationen über Möglichkeiten und Methoden des Umgangs mit Cookies können Sie aus den Einstellungen Ihrer Software (des Web-Browsers) entnehmen. BITTE BEACHTEN SIE! Durch die Einschränkung der Verwendung von Cookies können einige Funktionen auf der Website beeinträchtigt werden.